Последни Новини

Информация относно 2-ри юни 2021г.

публикувано на: 31 май 2021

Информация относно 2-ри юни 2021г.

чети нататък>>

Покана за провеждане на консултации с политическите партии за определяне съставите на СИК в Община Пордим

публикувано на: 28 май 2021

Покана за провеждане на консултации с политическите партии за определяне съставите на СИК в Община Пордим

чети нататък>>

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021 / 2022г. на основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ

публикувано на: 28 май 2021

Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-490/26.04.2021 г. до АНДРЕЙ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

публикувано на: 21 май 2021

Обявление №СБР-00-490/26.04.2021 г. до АНДРЕЙ МАРИНОВ АНДРЕЕВ

чети нататък>>

Заповед № ГЗ-00-113/20.05.2021г. на Кмета на Община Пордим относно настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури и мерки за осигуряване на пожарна безопасност

публикувано на: 21 май 2021

Заповед № ГЗ-00-113/20.05.2021г. на Кмета на Община Пордим относно настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури и мерки за осигуряване на пожарна безопасност

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 21 май 2021

П О К А Н А
На 28.05.2021 год. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н     Р Е [...]

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-491/26.04.2021 г. до ВАСЯ ПЕТКОВА НИКОЛОВА

публикувано на: 19 май 2021

Обявление №СБР-00-491/26.04.2021 г. до ВАСЯ ПЕТКОВА НИКОЛОВА

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-481/22.04.2021 г. до ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ, ДОНКА ХРИСТОВА БОРИСОВА и ГИНА ИВАНОВА ШУМАНОВА

публикувано на: 18 май 2021

Обявление №СБР-00-481/22.04.2021 г. до ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ, ДОНКА ХРИСТОВА БОРИСОВА и ГИНА ИВАНОВА ШУМАНОВА

чети нататък>>

12.05.2021г. - Търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост в УПИ ХIV-289, кв. 20, по плана на с. Згалево, при начална тръжна цена в размер на 15 750,00 лв. /петнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС

публикувано на: 12 май 2021

На 02.06.2021 г. от 11:15 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост в УПИ ХIV-289, кв. 20, с обща площ 2 110 м2, по плана на с. Згалево, АОС № 536/19.03.2001, при начална тръжна цена в размер на 15 750,00 [...]

чети нататък>>

12.05.2021г. - Търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ имот с НТП „ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, в местността „Барище“, в землището на с. Одърне

публикувано на: 12 май 2021

На 02.06.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ имот с НТП „ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, в местността „Барище“, с имотен № 000220 по КВС с идентификатор №53446.50.220, съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-12-237 от 10.04.2019 [...]

чети нататък>>