Община Пордим уведомява всички участници в процедура по реда на Чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на СМР по Проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Пордим: ул. “Славейков” от о.т. 37 до о.т. 49, ул. “Зора” от о.т. 43 до о.т. 50, ул. “Ангел Кънчев” от о.т. 43 до о.т. 113, ул. “Рила” от о.т. 114 до о.т. 184, ул. “Стефан Караджа” от о.т. 184 до о.т. 180 и ул. “Трети март” от о.т. 180 до о.т. 177. Изготвяне на интегриран план за обновяване на населените места н община Пордим по мярка 322 - „Обновяване и развитие на населените места ” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., че отварянето на Плик № 3 “Предлагана цена“ ще бъде на 04.08.2014г. /понеделник/ от 13.00 часа в Заседателната зала на община Пордим, гр.Пордим, ул. “Иван Божинов” №1.

Публична покана

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие и провеждане в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП за услуга с предмет: „Избор на Консултант по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Пордим: улица „Славейков” от о.т. 37 до о.т. 49, улица „Зора” от о.т. 43 до о.т. 50, улица „Ангел Кънчев” от о.т. 43 до о.т. 113, улица „Рила” от о.т. 114 до о.т. 184, улица „Стефан Караджа” от о.т. 184 до о.т. 180 и улица „Трети март” от о.т. 180 до о.т.177 и устойчиво развитие на община Пордим чрез подготовка на интегриран план за обновяване и развитие на община Пордим.“

Заявление за участие

Декларация за запознаване и приемане условията на проекта на договора за изпълнение

Административни сведения

С П Р А В К А - Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП

С П Р А В К А - Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.51 ал.1 т.1 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я от подизпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т.2 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал.2, т.5 и ал. 5, т.1 от ЗОП

С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я за разполагане с ключови експерти

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я Образец № 1 - Експерти

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВА ОФЕРТА за изпълнение на обществена поръчка

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ