02.12.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на едноетажна паянтова сграда, с РЗП 140 м2, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 30590.700.22, в землището на с. Згалево, с начална тръжна цена в размер на 4 400 лв. без ДДС


Напред >>

06.11.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 585,00 м2, ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 49,50 м2, едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ от 22,50 м2 и клозет, със застроена площ от 3,00 м2, находящ се в УПИ V-454, кв. 31 по плана на с. Одърне, общ. Пордим


Напред >>

09.10.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на едноетажна, второстепенна сграда – гараж, с две гаражни клетки, находяща се в УПИ III-501, кв. 4, с площ 60 кв.м., по плана на с. Одърне


Напред >>

10.03.2020 г. - Търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот II-286 в к. 26 по плана на с. Згалево, с площ 4 440 кв.м., с предназначение „За обществено-обслужваща дейност, настаняване и подслон“, заедно с построената в него сграда: масивна двуетажна сграда с полуподземен етаж с цел разкриване на социална услуга за възрастни хора в надтрудоспособна възраст – Център за стари хора


Напред >>

11.08.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място с построена в него жилищна и стопански сгради, частна общинска собственост, с площ 2 540 кв. м. в УПИ VIII-361, кв. 53, АОС №1734 от 23.07.2007 г., по плана на с. Тотлебен, при начална тръжна цена в размер на 5 970,00 лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС


Напред >>

11.08.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 2 310 кв. м., в УПИ IХ-361, кв. 53, АОС №1735 от 23.07.2007 г., по плана на с. Тотлебен, при начална тръжна цена в размер на 4 650,00 лв. /четири хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС


Напред >>

11.08.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 530 кв. м. в УПИ XIХ, пл. №9, кв. 84 „а“, АОС № 151 от 04.09.2000 г., по плана на гр. Пордим, при начална тръжна цена в размер на 2 840,00 лв. /две хиляди осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС


Напред >>

11.08.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на незастроено дворно място, частна общинска собственост, с площ 530 кв. м. в УПИ XVI, пл. №9, кв. 84 „а“, АОС № 150 от 04.09.2000 г., по плана на гр. Пордим, при начална тръжна цена в размер на 2 840,00 лв. /две хиляди осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС


Напред >>

16.06.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място в УПИ I-311, кв. 45, с площ 7 750 кв.м., ведно с построените в него едноетажна сграда, със застроена площ 290 кв.м. и масивна едноетажна пристройка, със застроена площ от 112 кв. м. по плана на с. Каменец


Напред >>

16.06.2020г. - Търг с явно наддаване за продажба на продажба на поземлен имот № 254010 с идентификатор 12601.254.10, съгласно кадастралната карта (одобрена със Заповед № РД-18-237/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър), с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ от 2,723 дка в землището на с. Вълчитрън


Напред >>