detelin-vasilev

Детелин Радославов Василев

Кмет на Община Пордим

ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 - 2026

Приемен ден - всяка сряда от 13.00ч. до 16.00 ч.

КМЕТ

Общи положения

 • Кметът на общината е орган на изпълнителната власт.
 • Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
 • Кметът на общината упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
 • В своята дейност Кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.
 • При осъществяване на дейността си Кметът на общината се подпомага от 4 (четирима) заместник - кметове.
 • Кметът на общината, в случаите разрешени от Закона, може да упълномощава или да възлага със заповед на заместник - кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и на други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
 • Кметът на общината не може да бъде ръководител на политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор , управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

Правомощия

Кметът на общината осъществява правомощията си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. Внася за одобрение от Общинския съвет общата численост и структурата на Общинската администрация;
 3. Назначава и освобождава от длъжност заместник- кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
 6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на ОбС административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
 9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1 от ЗМСМА и има право да отменя техните актове;
 10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 11. Организира и ръководи управлението при кризи в общината и председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
 12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове, при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 14. Представлява общината предфизически и юридически лица и пред съда;
 15. Осигурява организационно - техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас ;
 16. Утвърждава Устройствен правилник на общинската администрация;
 17. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия регламентирани в ЗОС;
 18. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като може да възложи тези функции с писмена заповед на секретаря на общината или на директор на дирекция;
 19. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет от Министерския съвет, на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 20. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 21. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 • Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон и други нормативни актове или с решения на Общинския съвет;
 • Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;
 • Кметът на общината представя пред ОбС програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва и годишен отчет за изпълнение на програмата до 31 януари;
 • В изпълнение на своите правомощия Кметът на общината издава заповеди.