П О К А Н А

На 28.05.2021 год. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2021 г.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Откриване на процедура за отдаване под наем на обособена част от общински имот „Гараж“ по регулационния план на гр. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Откриване на процедура за продажба на имот – частна общинска собственост, по регулационния план на с. Каменец.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Откриване на процедура за продажба на имот – застроено дворно място, по плана на с. Тотлебен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Приемане на експертна пазарна оценка на имот, частна общинска собственост, в землището на с. Одърне.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ стар №130023, с идентификатор 57772.130.23 по КККР на гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Приемане на Решение за допълнително предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд при провеждане на търгове през стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Пордим от учебната 2021/2022 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Разкриване на услугата Домашен социален патронаж на територията на община Пордим като местна дейност.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Питания.

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.