Характеристика на услугата

 • Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в “Информационен център” при Община Пордим. Служителят от “Информационен център” проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира молбата – декларация в електронната система за документооборот.  Заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в общинска каса, след което специалистът  от делеводството окомплектова документите и насочва преписката към служителя от  “ГРАО”, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на АПК. При необходимост, на заявителя се издава удостоверение по чл.42 от АПК. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение, подписва се и се предава в “Информационен център” , откъдето заявителят може да го получи.

Правно основание

  • Закон за наследството
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 2
  • Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението  -  чл.2, ал.5;чл.10, ал.1;ал.2
Описание на резултат от услугата
 • Установяване на легитимните наследници по закон  и издаване на удостоверение за наследници.
 • Важна информация за услугата
 • В искането по образец се посочват  коректни данни за наследниците на починалия.
  Искането се подава от лице, което има качество на наследник или след предоставяне на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго лице.
Място на заявяване на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Място на предоставяне на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Изискуеми документи и образци

- Искане за издаване на удостоверение за наследници - Свали
- Копие от препис-извлечение от акт за смърт (Ако е необходимо)
- Актуално удостоверение за наследници, издадено от кметството по последният постоянен адрес на починалия (За починал наследник с постоянен адрес, разлченн от този на наследодателя - ако е възможно)
- Документ за самоличност
- Пълномощно (Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр)

- Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето и

 • Вид услуга - обикновена
 • Срок на изпълнение - в рамките на работния ден
 • Такса - 3 лв.на брой, за всяка следваща страница - 1 лв./страница, а за всеки следващ екземпляр - 2 лв./екз.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка. При попълване на платежното нареждане е необходимо да посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

 • Банкова сметка - BG94IORT73808437001000
 • BIG - IORTBGSF
 • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)