На 05.09.2019г. община Пордим подписа договор с ДФ”Земеделие”, а на 21.06.2021г. беше открита строителната площадка за изпълнение на СМР по проект “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СОУ “Свети, Свети Кирил и Методий” гр.Пордим” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
С тази инвестиция ще се изградят три нови игрища и пътека за бягане в двора на училището и ще се създаде по-привлекателна среда за спорт и отмора за ученици и учители, а в сградата на училището ще се подмени ел.инсталацията и осветителните тела с енергоспестяващи.

Comments are closed.