Информация относно провеждане на процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на материали и консумативи за Социално предприятие за дървообработване в с. Згалево, община Пордим”.


Община Пордим уведомява всички участници в процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на материали и консумативи за Социално предприятие за дървообработване в с. Згалево, община Пордим”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Агенция за социално подпомагане, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.02 „Нови възможности”, дейност по проект „Социалното предприятие – форма за подобряване социалния статус на младежи, напускащи институции”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.1.02-0041-С0001, че отварянето на Плик № 3 “Предлагана цена” ще бъде на 25.03.2013 г. /понеделник/ от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 1.

Документация за участие

Приложения