06.11.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Шосейна варианта” – имотен № 000152 по КВС в землището на с. Вълчитрън, за напояване


Напред >>

09.10.2020 г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Дрен” в землището на гр. Пордим с предназначение за рибовъдна дейност


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 1”, в землището на гр. Пордим


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Садина 2”, в землището на гр. Пордим


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот – частна общинска собственост – „Туристическа хижа“, намираща се в поземлен имот № 500808 по КВС, находящ се в местността „Селището“ в землището на гр. Пордим, за търговска дейност


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – частна общинска собственост помещение с обща ползваема площ от 52 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, с предназначение за търговска дейност


Напред >>

13.05.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот, представляващ обособена част от общински имот – частна общинска собственост - помещение с обща ползваема площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, с предназначение за търговска дейност


Напред >>

14.01.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир “Дрен” – имотен № 500802 по КВС( с идентификатор 57772.87.802, съгласно кадастрална карта , одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с площ 181,296 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 47/03.06.1996 г., с предназначение за рибовъдна дейност


Напред >>

14.01.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот – публична общинска собственост „Младежки клуб” в град Пордим, с обща ползваема площ 220 кв.м.,находящ се в УПИVI-766,кв.1 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за публична общинска собственост № 102/29.04.1999 г., за разкриване на заведение за хранене и развлечение


Напред >>

14.02.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на масивна едноетажна сграда „Автоспирка” в с. Одърне, с предназначение за търговска дейност


Напред >>

14.02.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовир „Альовец“ в землището на гр. Пордим, с обща площ от 38.121 дка и водна площ от 20.439 дка, с предназначение за рибовъдна дейност


Напред >>

14.07.2020г - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, находяща се в УПИ I-64, кв. № 70 по регулационния план на с. Каменец, за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Каменец


Напред >>

14.07.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за рибовъдна дейност, на язовир “Шаварна 2” – имотен № 000129 по КВС на землището на с. Каменец, с площ 40.177 дка.


Напред >>

14.07.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ №3 от сграда „Автоспирка“ с площ 20,35 кв.м., находяща се в УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на с. Вълчитрън, за откриване на магазин


Напред >>

14.07.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ №5 от сграда „Автоспирка“ с площ 12,69 кв.м., находяща се в УПИ III-339, стр.кв. №70 по регулационния план на с. Вълчитрън, община Пордим, за откриване на магазин


Напред >>

14.07.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години обособени части - помещения с обща площ 89.15 м² от сграда „Здравно заведение”, находяща се в УПИ ІV-483, кв. №52 по плана на с. Тотлебен, за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Тотлебен


Напред >>

14.07.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на 15 кв. м. обособена част от сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим за срок от 10 години, представляваща помещение, намиращо се на третия етаж под разширителния съд на парното отопление, находяща се в УПИ I, кв. № 1 „Б” по плана на гр. Пордим, за разполагане на Главна станция на кабелна разпределителна система за разпространение на радио и телевизионни сигнали


Напред >>

14.08.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, за стопанска 2020 – 2021 година, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на Община Пордим, при начална тръжна цена 10 лв./дка. в землището на село Одърне


Напред >>

14.08.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, за стопанска 2020 – 2021 година, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на Община Пордим, при начална тръжна цена 10 лв./дка. в землището на село Тотлебен


Напред >>

16.06.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим за помещения на I етаж с обща площ 57,00 м2


Напред >>

16.06.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим за помещения с обща площ 104,69 м2


Напред >>

16.06.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, за помещения с обща площ 34,84 м²


Напред >>

21.09.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на гр. Пордим


Напред >>

21.09.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Катерица


Напред >>

21.09.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Обнова


Напред >>

21.09.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Одърне


Напред >>

21.09.2020г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) за землището на с. Тотлебен


Напред >>