Характеристика на услугата

 • Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра за населението и/ или в регистрите на актовете по гражданско състояние.
 • Заявлението се приема в “”Информационен Център” на община Пордим.Служителят от “Информационен център”гр.Пордим  проверява самоличността, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса на гише “каса”.Заявлението се насочва към отдел “ГРАО”, където се извършва проверка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние. Когато в регистрите няма достатъчно информация, данните се изискват служебно от друга общинска администрация.След изготвяне удостоверението се предоставя в “Информационен център”, където се получава от заявителя.

Правно основание

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.2
  • Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението  - чл.18, ал.

Описание на резултат от услугата

 • Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различини имена.

Място на заявяване на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Място на предоставяне на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Изискуеми документи и образци

- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - Изтегли

- Копия от документите по гражданско състояние в които имената се различават от вписаните в документа за самоличност

- пълномощно (Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр);

- Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето и

 • Вид услуга - обикновена
 • Срок на изпълнение - в рамките на работния ден
 • Такса - 3 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка. При попълване на платежното нареждане е необходимо да посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

 • Банкова сметка - BG94IORT73808437001000
 • BIG - IORTBGSF
 • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)