Кратка географска и историческа характеристика на община  Пордим.

Община Пордим с административен център гр.Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина.Съставна част от област с административен център гр.Плевен.Граничи с общини Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Град Пордим е общински център на седем села  -  Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен, Борислав и Катерица.
Град Пордим е наследник на древни селища, съществували на тези земи още от античността.Първото писменно споменаване на селото е от 1430год. в турски документи с две имена “Рупча” и “Пордим”, В следващите сведения от ХІІ и ХVІІвек селото се споменава само като “Пордим”. Това име е старинно прилагателно, означаващо “пораждащ се, възобновяващ се”. През време на Освободителната руско-турска война 1877-78г., на територията на гр.Пордим са разположени главните квартири на руската и румънската армии, тук е проектиран и Санстефанския мирен договор. През 1909г. комитетът “Цар Освободител Александър ІІ” превръща тези сгради в къщи-музей с красиви благоустроени паркове около тях.Неразделна част от историческото наследство на гр.Пордим са камбанарията и църквата “Свети Димитър”. Камбаните са подарени от руския император Александър ІІ в знак на благодарност към жителите на града  през 1879г.
Църквата в с.Згалево е обявена за художествен паметник на културата.
На 17.11.1977г. с Указ на Държавния съвет на България село Пордим е обявено за град.

Географско положение:

Община Пордим е разположена в Централна Северна България, Дунавската равнинно хълмиста област/приложение №1/.Общината се разполага на площ – 240кв.км., с преобладаващ релеф – равнинно-хълмист, а средната надморска височина е  183,5м. Климата е умерено континентален и сравнително сух. Зимата е особено студена. Средните температури през месец януари се движат -5ºС и -1ºС, съобразно надморската височина. Броят на дните със средна температура под нулата за трите зимни месеца е около 50-60. Зимните валежи са предимно от сняг 70-90% от общото количество на валежите. Снежната покривка е устойчива поради ниските температури и обилните снеговалежи. Пролетта е топла, а лятото изключително горещо поради равнинния характер на територията. Средните температури през най-горещия месец се движат между 30-35ºС. Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври.

Поземлени и горски ресурси:

Обработваеми земеделски земи
– общо за цялата община – 147200дка, 60%от територията на цялата община.
Гори
– общо за цялата община – 10680дка, 4,5% от територията на общината;
Мери и пасища
– 16770дка, 7% от територията на цялата община.

Водни ресурси:

С национално значение са преминаващата през землището на с.Тотлебен река Осъм и язовир Каменец в землището на с.Каменец. На територията на общината се намират 21 язовира и водоеми с местно значение, предназначени за напояване и риболов.

Защитени територии:

Защитена местност “Пожара” с площ 0,3хектара в землището на с.Борислав
Защитена местност “Вълчитрънска гора” – дъбови гори разположени на площ 25ха край с.Вълчитрън.

Административно-териториална характеристика:

Община Пордим включва 8 населени места, в това число един град и седем села.Общият брои на населението към м.февруари.2005г. е  7513човека., за м.февруари.2003г. е 7740.Гъстотата на населението за 2005г. е  31,30жители на кв.км, а за 2003г. е  32,25.Административен индустриален и културен център е гр.Пордим /обявен за град през 1977г./. 31,5% от населението на общината е концентрирано в общинския център /2343 жители в началото на 2005г./ . По-големите села в общината са с.Вълчитрън – 1221жители,с.Каменец – 1159жители  и с.Одърне – 1113 жители.Най-малко е с.Катерица с 120жители /данните са от февруари.2005г./ - виж прил.2.Функционалният тип на селищата в общината е предимно VІ и VІІ, само общинският център е V категария.