Характеристика на услугата

 • В удостоверението се включват данни да съпруг/а и за всички живи и починали роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен. В удостоверението могат да бъдат включени и роднини от друга степен. Когато в регистъра за населението на общината няма данни за някои от роднините, същите се изискват служебно от съответната общинска администрация. Заявителят или изрично упълномощеното лице подава заявление в “Информационен център” при Община Пордим. Служителят от деловодството проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за докуметнооборот.  Извършва се проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация и в регистъра за населението и изготвя исканото удостоверение, в което се включват роднините на лицето вписани в регистрите съгласно чл.5, т.2 от ЗГР. При констатирани различия се извършват  допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението и регистрите по гражданско състояние от специалиста от “ГРАО” и удостоверението се издва в рамките на работния ден. Когато в регистъра за населението на общината няма данни за някои от роднините, същите се изискват срлжебно от съответната общинска администрация. Когато е необходимо да се съберат допълнително данни от други общински администрации, удостоверението се издава до един месец от започване на производството- чл.57, ал.5 от АПК  Удостоверението  се получава от заявителя в в “Информационен център” при Община Пордим.

Правно основание

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.2
  • Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението  - чл.15, ал.1

Описание на резултат от услугата

 • Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, определящо родствените връзки между лицето по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен.

Място на заявяване на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Място на предоставяне на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Изискуеми документи и образци

- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - Изтегли

- Докумен за самоличност

- пълномощно (Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр);

- Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето и

 • Вид услуга - обикновена
 • Срок на изпълнение - в рамките на работния ден
 • Такса - 3 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка. При попълване на платежното нареждане е необходимо да посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

 • Банкова сметка - BG94IORT73808437001000
 • BIG - IORTBGSF
 • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)