Административни услуги


Напред >>

Публични регистри, водени в Община Пордим и редът за достъп до тях


Напред >>

Публично приложение за заявяване на еУслуги

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Пордим

Какво е комплексно административно обслужване (КАО)

Прилагане на принципа на комплексното административно обслужване!

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Община Пордим, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 година за изменение и допълнение на Наредба за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:

Протокол за издаване на индивидуален административен акт

Заявление за заявяване на комплексна административна услуга (КАУ)