Заповед УС-00-263/11.06.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне на спечелил тръжната процедура

СЪОБЩЕНИЕ !

Във връзка с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на община Пордим и по-късно излязла информация, описаните номера на имоти са с различни идентификатори:

- гр. Пордим :  стар № 000055 – идентификатор 57772.160.55
- с. Каменец :  стар № 000043 – идентификатор 35780.42.43
- с. Одърне  :  стар № 000229 – идентификатор 53446.62.229
- с. Одърне  :  стар № 000236 – идентификатор 53446.63.236

Това съобщение е публикувано на адрес https://www.old.pordim.bg/?p=12562

Заповед УС-00-213/21.05.2019г. на Кмета на Община Пордим за откриване на тръжна процедура

Тръжна документация

Декларации за участие

Проекто - договор

Обявата е публикувана на адрес https://www.old.pordim.bg/?p=12545