Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП - дата: 24-07-2015


Напред >>

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП за 2016г. - дата: 14-01-2016


Напред >>

Процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДДМУИ ”Дъга” – с. Згалево, ДДЛРГ ”Младен Антонов” – с. Тотлебен, Защитено жилище с. Згалево, Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Пордим, социални патронажи и детски градини на територията на община Пордим” за календарната 2015г. - публикувана на 12.11.2014г. - дата: 12-11-2014


Напред >>

Процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДДЛРГ ”Младен Антонов” – с. Тотлебен, Защитено жилище с. Згалево, Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Пордим, социални патронажи и детски градини на територията на община Пордим” за календарната 2016 г. - публикувана на 20.11.2015г. - дата: 20-11-2015


Напред >>

Процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Зареждане с горива на моторни превозни средства, собственост на Община Пордим през 2015 г.” - дата на публикуване 04.11.2014 г. - дата: 04-11-2014


Напред >>

Процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Зареждане с горива на моторни превозни средства, собственост на Община Пордим през 2016 г.” - дата на публикуване 18.11.2015 г. - дата: 18-11-2015


Напред >>

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП - "Доставка на 100 000 литра гориво /+/-20%/ на газьол за отопление с код по ЕКП 02144400045 за общински детски градини, обединено детско заведение, СОУ"Св.Св. Кирил и Методий" гр. Пордим, основни и средни училища, Дом за деца лишени от родителски грижи, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип, Защитено жилище, Център за социална рехабилитация и интеграция и общинска администрация, за отоплителен сезон 2015 - 2016 г. " - дата: 01-10-2015


Напред >>

Публична покана за участие в процедура по реда на глава осма ”а” ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ - Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа – път PVN 3170 „/PVN 1146, Вълчитрън – Борислав /Катерица – Одърне – ж.п. гара Одърне”, т.е. участъка от края на село Одърне до ж.п. гара Одърне - Изкърпване на дупки и деформации в асфалтовата настилка на улици в населени места от община Пордим – град Пордим и село Вълчитрън. - дата: 03-07-2015


Напред >>

Публична покана ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА ”а” ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: - Основен ремонт на Дълготрайни материални активи – обекти, включени в разпределението на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2015г., както следва: “Ремонт административна сграда – с. Каменец”; „Отстраняване на недостатъци на извършени ремонтни дейности на православен храм „Св. Троица” в село Каменец”; „Ремонт административна сграда – с. Згалево”; „Ремонт покрив Младежки дом – с. Одърне”; „Ремонт покрив административна сграда - с. Борислав”; „Ремонт площадно пространство – с. Тотлебен”; „Отстраняване на недостатъци на извършени ремонтни дейности на православен храм „Св. Георги Победоносец”; „Ремонт административна сграда – гр. Пордим”;„Ремонт спортен комплекс „Тенис корт” – гр. Пордим”; „Ремонт покрив физкултурен салон – СОУ гр.Пордим”; - дата: 17-07-2015


Напред >>

Публична покана по реда на глава 8 "а" от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой трактор, оборудван с дъска за сняг, за нуждите на Община Пордим“ - 03.10.2014г. - дата: 01-10-2014


Напред >>