30.06.2021г. - Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

16.06.2021г. - Решение на ЦИК № 225-НС/13.06.2021г., относно право за гласуване с подвижна избирателна кутия

16.06.2021г. - Заповед № ИЗ-02-411/16.06.2021г. на Кмета на Община Пордим за определяне на места за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

16.06.2021г. - Заповед № ИЗ-02-324/28.05.2021г. на Кмета на Община Пордим за определяне на места за поставяне на агитационни материали

ВАЖНО !!! Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Приложение 8 - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Приложение 9 - Заявление за вписване на избирателен списък

Приложение 10 - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването му на СИК

Приложение 11 - Заявление за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува

Приложение 12 - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение 13 - Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение 14 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение 17 - Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място

Приложение 18 - Заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

28.05.2021г. - Покана за провеждане на консултации с политическите партии за определяне съставите на СИК в Община Пордим

28.05.2021г. - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

27.05.2021г. - Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., Общинска администрация – Пордим уведомява гражданите:

• Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 31 май 2021 г.

• Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 26 юни 2021 г.

• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 26 юни 2021 г.

• Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 26 юни 2021 г.

• На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 30 юни 2021 г.

• Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 03 юли 2021 г.

• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 05 юли 2021 г.

Заявления в Община Пордим се подават:

• в сградата на Община Пордим на адрес:

Общинска администрация - гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1, от 08,00 ч. до 17,00 ч.

за населените места на Община Пордим :

в кметствата на населените места и кметски наместничества

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

•на обявените със заповед на Кмета на Община Пордим места;

•на интернет страницата на ГД „ГРАО“ –

http://www.grao.bg/elections

на интернет страницата на Община Пордим –http://www.pordim.bg

•на телефон: 06513/ 2217

25.05.2021г. - Заповед № ИЗ-02-322/25.05.2021г на Кмета на Община Пордим за определяне на място за обявяване на избирателни списъци за 47-мо НС

25.05.2021г. - Заповед № ИЗ-02-317/17.05.2021г на Кмета на Община Пордим за образуване на избирателни секции