09.06.2021г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот „Гараж" с обща площ от 48,81 кв.м. /една гаражна клетка, намираща се от западната страна на сградата/, находящ се в УПИ I- 748. стр.кв.4 по регулационния план на град Пордим, за производствена дейност


Напред >>

19.02.2021г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, за разкриване на кабинети от стоматолози за осъществяване на индивидуална и първична медицинска помощ на територията на гр. Пордим


Напред >>

19.02.2021г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, за разкриване на кабинети от физиотерапевти на територията на гр. Пордим


Напред >>

19.02.2021г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част /помещение/ от сграда „Автоспирка“ с площ 16,00 кв.м., находяща се в УПИ I, стр.кв. №19 по регулационния план на с. Каменец, община Пордим, за откриване на Търговски обект – Магазин


Напред >>