Oткрита процедура за СМР за реализиране на проект „ Изграждане на иновативни резидентни услуги в Община Пордим - възможност за подкрепа на децата с увреждания " - дата: 13-02-2013


Напред >>

Докуметация за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на материали и консумативи за Социално предприятие за дървообработване в с. Згалево, община Пордим” - дата: 24-07-2012


Напред >>

Енергийна ефектиност 2012 - дата: 01-08-2012


Напред >>

Канцеларски материали 2013г - дата: 03-12-2012


Напред >>

Обява за откриване на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: „Зареждане с горива на моторните превозни средства, собственост на община Пордим през 2014 година” - дата: 03-10-2013


Напред >>

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Основен ремонт на обекти общинска собственост, както следва: „Ремонт покрив Кметство – с. Згалево”, „Ремонт сграда Автоспирка – с. Тотлебен”, „Ремонт покрив Км. н-во – с. Катерица”, „Ремонт на сграда – Център за спортни игри и развлечения – Пордим”, „Ремонт покрив общежитие СОУ – гр. Пордим” и „Ремонт покрив ОУ с. Вълчитрън”, включени в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. - 11.08.2014г. - дата: 11-08-2014


Напред >>

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: - Рехабилитация на общински път PVN 1146 “/ІІ - 35/, Плевен – Пелишат – Граница общ. (Плевен - Пордим) – Вълчитрън – Борислав /LOV1065/”, т.е. отсечката с. Катерица – с. Борислав; - Рехабилитация на общински път LOV 1065 “/ІІІ-301, гр.Летница – с.Умаревци/ с.Александрово – граница община /Ловеч – Пордим/ - с.Борислав – с.Одърне /ІІІ-3501/”т.е. отсечката с.Борислав – с.Одърне; - Изкърпване на дупки и деформации в асфалтовата настилка на улици в населени места от община Пордим, област Плевен”, включени в Капиталовите разходи на община Пордим за 2014г. - 19.08.2014г. - дата: 19-08-2014


Напред >>

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Възстановяване и реконструкция на общинска сграда за обществено обслужващ център в ПИ 355, кв. 34, по плана на с. Вълчитрън“, одобрен за финансиране съгласно ПМС 19 от 07.02.2014г. за финансиране на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” - дата: 17-04-2014


Напред >>

Процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДДУИ ”Дъга” – с. Згалево, ДДЛРГ ”Младен Антонов” – с. Тотлебен, социални патронажи и детски градини на територията на община Пордим” за календарната 2014 г. - дата: 08-11-2013


Напред >>

Процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: ”Доставка на специализирано транспортно средство” по проект „Изграждане на иновативни резидентни услуги в община Пордим – възможност за подкрепа на децата с увреждания” 22.10.2013г. - дата: 24-10-2013


Напред >>

Процедура за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане на обекти от социалната инфраструктура в община Пордим” - 04.12.2013г. - дата: 04-12-2013


Напред >>

Процедура по ЗОП - 11.02.2013г. - дата: 11-02-2013


Напред >>

Процедура по ЗОП от 17.07.2013г. - дата: 17-07-2013


Напред >>

Процедура по ЗОП от 22.05.2014г. - изготвяне на "Интегриран план за обновяване на населените места в Община Пордим" - дата: 22-05-2014


Напред >>

Процедура по реда на Глава 8 „а” от ЗОП с предмет: “Изкърпване на дупки и деформации в асфалтовата настилка на улици в населени места от община Пордим, област Плевен” - 12.09.2013г. - дата: 12-09-2013


Напред >>

Процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т.1 от ЗОП - 04.03.2014г. - дата: 05-03-2014


Напред >>

Публична покана 26.07.2013г. - Рехабилитация на общински път PVN 1146 - отсечката с.Катерица - с.Вълчитрън - граница с общ.Плевен - дата: 26-07-2013


Напред >>

Публична покана от 01.07.2013г. - дата: 01-07-2013


Напред >>

Публична покана от 05.06.2014г. за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП за услуга с предмет: „Избор на Консултант по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Пордим: улица „Славейков” от о.т. 37 до о.т. 49, улица „Зора” от о.т. 43 до о.т. 50, улица „Ангел Кънчев” от о.т. 43 до о.т. 113, улица „Рила” от о.т. 114 до о.т. 184, улица „Стефан Караджа” от о.т. 184 до о.т. 180 и улица „Трети март” от о.т. 180 до о.т.177 и устойчиво развитие на община Пордим чрез подготовка на интегриран план за обновяване и развитие на община Пордим.“ - дата: 05-06-2014


Напред >>

Публична покана от 14.06.2013г. - дата: 14-06-2013


Напред >>

Публична покана от 17.06.2013г. - дата: 17-06-2013


Напред >>

Публична покана от 17.06.2014г. - дата: 17-06-2014


Напред >>

Публична покана от 20.02.2014г. - дата: 20-02-2014


Напред >>

Публична покана от 22.04.2013г. - дата: 22-04-2013


Напред >>

Публична покана по ЗОП от 20.03.2013г. - дата: 20-03-2013


Напред >>

Публична покана по ЗОП от 25.09.2012г. с предмет: “Доставка на оборудване за дейността на Социално предприятие за дървообработване в с. Згалево, община Пордим” - дата: 31-05-2012


Напред >>

„Избор на изпълнител на СМР по Проекта „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Пордим: улица „Славейков” от о.т.37 до о.т.49, улица „Зора” от о.т.43 до о.т.50, улица „Ангел Кънчев” от о.т.43 до о.т.113, улица „Рила” от о.т.114 до о.т.184, улица „Стефан Караджа” от о.т.184 до о.т.180 и улица „Трети март” от о.т.180 до о.т.177. - дата: 04-06-2014


Напред >>