• Характеристика на услугата

При необходимост от получаване на препис от акт за смърт за втори и следващ път, заинтересованото лице подава в “Информационен център”, попълненото заявление и приложените към него документи/ при необходимост/. В “Информационен център” специалист по гражданско състояние приема заявлението, проверява попълнените в него данни и регистрира заявлението в електронната система за документооборот.

Заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на исканата услуга на гише “каса”.

При експресна услуга, след проверка, преписа се издава и получава на място.

При бърза и обикновена услуга, заявлението се насочва към отдел “ГРАО”, където се извършва проверка в локална база данни и в Регистъра за смърт и въз основа на съставен акт се издава препис-извлечение от акт за смърт.

Изготвеният препис се предоставя в ЦУИГ, където се получава от заявителя.

  • Правно основание

Закон за гражданската регистрация – чл.40, ал.1 и чл.88, ал.1.
Описание на резултат от услугата
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Важна информация за услугата:

В заявлението е необходимо да се посочи дата на настъпване на смъртта или номер и дата на акта за смърт.

Място на заявяване на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Място на предоставяне на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Изискуеми документи и образци

- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - Изтегли

- пълномощно (Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр);

- Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето и

  • Вид услуга - обикновена
  • Срок на изпълнение - в рамките на работния ден
  • Такса - 2 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка. При попълване на платежното нареждане е необходимо да посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

  • Банкова сметка - BG94IORT73808437001000
  • BIG - IORTBGSF
  • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)