КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „ СВЕТИ МИНА”
гр. Пордим, ул.”Ал. Стамболийски” №1   ksu_svetimina@abv.bg
ТЕЛ: 0882 123735


Комплексът включва три отделни центъра, в които живеят деца и лица на различна възраст, и с различна степен на умствени и физически дефицити. Два от центровете се намират в град Пордим, а третия – в село Згалево. В центровете се осъществява непрекъсната 24-часова грижа за децата и лицата в среда максимално близка до семейната.  Някои от децата и лицата посещават Център за специална образователна подкрепа в гр. Плевен.

-  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №1 е с капацитет – 14 места, с адрес град Пордим, ул. “Ал. Стамболийски” 15;ЦНСТ 1


-  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №2 е с капацитет 14 места, с адрес град Пордим, ул. “Капитан Галпер” 3;ЦНСТ 2


-  Защитено жилище село Згалево е с капацитет  8 лица от 18 до 30 годишна възраст с адрес с. Згалево, ул. “Клисура” 1а

Защитено жилище с. Згалево

- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места, с адрес град Пордим, ул. “Ал. Стамболийски” 1.

ЦСРИ