pict1935ЦДГ с.Каменец отваря врати за най-малките жители на селото на 26.12.1969 год. Налице са условия, даващи възможност за осигуряване здравословен, отговарящ на хигиенните изисквания режим. Отоплението се осигурява от собствено парно. Занималните, помощните помещения позволяват организирането на развиваща среда и съдържателен престой в детското заведение. Детските площадки са оборудвани със съоръжения за игри и спортни занимания. Просторните тераси, сенчестите тревни площи дават възможност за максимален престой на открито и занимания по избор на децата. Обхванати са деца от 1 до 3 години в седмична детска ясла на  брой 24. За тях се грижат медицински сестри и обслужващ персонал в състав : детегледачки, чистачка, готвач, домакин, перачка. Персоналът работи под ръководството на старша сестра на подчинение на ОНС отдел “Народно Здраве” гр.Плевен.

Децата от 3 до 6 години са обхванати в две групи. Възпитанието и обучението се осъществява от детски учителки, а обслужването от персонал в състав : прислужници, готвач, домакин. Дейността на детската градина се ръководи от директор със специалност детска учителка и на подчинение на ОНС отдел “Народна Просвета” гр.Плевен.

pict1936За осъществяване приемственост във възпитанието на подрастващите и за изпълнение изискванията на тогава действащия “Икономически механизъм” от 01.03.1973 год. се извършва обединение на детска ясла и детска градина и се слага началото на обединено детско заведение с директор Марийка Лазарова Мирчева – детска учителка. От 1976 година длъжността се заема от Янка Георгиева Ангелова.

Разширяването на Военното поделение налага разкриването на допълнителна група. В обхвата на детската градина се включва и подготвителната група, функционираща до този момент към основното училище. Така се сформират 2 групи детска градина, настанени в новооткрития културен дом към “Авиогарадок” със самостоятелен директор – Радка Дочева. Броят на децата достига 105.

За по-добра приемственост във възпитанието и обучението на децата през 1981 година двете детски градини са обединени под едно ръководство с директор Янка Ангелова.

pict1937Амбициозният колектив, помощта на родителите и обществеността спомагат за обогатяване на наличната база, за превеждането и в съответствие със съвременните изисквания. Оборудван е физкултурен салон, асвалтирана е спортната площадка, набавени са спортни съоръжения, уреди, пособия, спортни екипи за всички деца. Така създадените условия осигуриха добри възможности за въвеждането на оптимизиран двигателен режим и определянето на ОДЗ с.Каменец за “Школа по физическа култура” от учебната 1988 – 1989 год.

От миграционните и демографските проблеми не остана незасегнато и село Каменец. Това се отразява и на броя на децата на територията на селото. Така нещата тръгват в отрицателна посока. През 1990 год. е закрита детската ясла. През 1988 год.  групите са 3 с брой деца – 55. Спадът продължава, за да достигне през 1996 год. 34 деца – 2 групи и през 1997 год. 22 деца. Поради това от учебната 1997 – 98 год. ЦДГ с.Каменец функционира с 1 смесена група. Броят на децата се движи в стойностите 15 – 20 деца.