На 02.06.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ имот с НТП „ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, в местността „Барище“, с имотен № 000220 по КВС с идентификатор №53446.50.220, съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-12-237 от 10.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в землището на с. Одърне, с площ 50,242 дка, актуван с АОС № 1260/15.03.2005 г., при начална тръжна цена 37 630,00 лв. /тридесет и седем хиляди шестстотин и тридесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена – 18 815,00 лв. /осемнадесет хиляди осемстотин и петнадесет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 01.06.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.06.2021 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14784. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 01.06.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.06.2021 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 09.06.2021 г. от 11:00 часа.

За допълнителна информация на телефони: 06513 2217

Comments are closed.