d184d0bbd0b8d0bfd0b8-d0bdd0b8d0bad0bed0bbd0b0d0b5d0b2-d0bdd0b8d0bad0bed0bbd0bed0b2

Филип Николаев Николов

ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 2165

приемен ден: всеки ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

1. Ръководи дейностите по благоустрояване и хигиенизиране на град Пордим и опазване на околната среда;
2. Ръководи дейностите по подготовка и работа при зимни условия;
3. Организира и координира дейностите, свързани с кандидатстване на общината по проекти, финансирани от ОП на ЕС и национални проекти;
4. Координира взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства и финансови институции, държавни и частни търговски дружества, физически лица и синдикални организации за дейностите, за които отговаря;
5. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на общината и извън нея;
6. Наблюдава и контролира работата на всички социални дейности на територията на общината;
7. Подпомага и насърчава всички инициативи свързани с младежта и спорта;
8. Координира работата на читалищата на територията на общината;
9. Организира и контролира дейностите, свързани с малцинствените групи и хората с увреждания;
10. Осъществява делегираните му от кмета на общината права, в случаите, в които е оправомощен със заповед на кмета, съгласно чл. 39, ал.2 от ЗМСМА;
11. Изпълнява и други задължения, възложени му със Заповед на Кмета на Общината;
12. Представлява общината в случаите, когато е упълномощен от кмета.