Открита процедура - номер в АОП 00913-2014-0008

18.11.2015г. - Решение за откриване на процедурата

18.11.2015г. - Обявление

18.11.2015г. - Документация за участие

18.11.2015г. - Образци на документи

18.12.2015г. - Протокол № 1

18.12.2015г.  - Община Пордим уведомява всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Зареждане с горива на моторни превозни средства, собственост на Община Пордим през 2016 г.” , че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 23.12.2015 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

23.12.2015г. - Протокол № 2

23.12.2015 - Заповед за определяне на изпълнител