Характеристика на услугата

  • Удостоверението се издава при сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина пред компетентен местен орган. Искането се приема в Центъра за услуги и информация на граждани на община Велико Търново /гише № 4 или гише № 6/ и изнесен център за услуги и информация на гражданите в кв.”Чолаковци”, СОУ “Вл.Комаров”. Служителят от ЦУИГ проверява самоличността и приложените документи, приема и регистрира искането в електронната система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса на гише ” Каса”. Искането се насочва към отдел “ГР”, където се извършва проверка на данните в регистъра на населениета и приложените документи. При установени пречки за сключване на брака удостоверение не се издава.Длъжностното лице изготвя мотивиран отказ , в който посочва установените пречки за сключване на брак. След извършване на необходимите проверки се издаденото удостоверение и се насочва към ЦУИГ, откъдето заявителят го получава.
Правно основание
    • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.2
    • Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението  - чл.20, ал.1

Описание на резултат от услугата

  • Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина