Характеристика на услугата

 • Удостоверява последно заявеният постоянен и настоящ адрес.
  Удостоверението се издава и след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес.
 • Заявителят или изрично упълномощеното лице подава заявлението в Информационен център гр.Пордим. Служителят от “Информационен център” при Община Пордим проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот. Извършва проверка в ЕЛРК и изготвя исканото удостоверение. При констатирани различия и неточности в данните се извъшват допълнителни проверки от специалиста по гражданско състояние и административно обслужване и удостоверението се издава в срок до 7 дни. Удостоверението се получава от заявителят в посочения от него начин.
Правно основание
 • Наредба № РД-02-20-6 за  издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.23, ал.1
 • Описание на резултат от услугата - Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес

Място на заявяване на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Място на предоставяне на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Изискуеми документи и образци

- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - Изтегли

- документ за самоличност 

- пълномощно (Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр);

- Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето и

 • Вид услуга - обикновена
 • Срок на изпълнение - в рамките на работния ден
 • Такса - 2 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка. При попълване на платежното нареждане е необходимо да посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

 • Банкова сметка - BG94IORT73808437001000
 • BIG - IORTBGSF
 • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)