Последни Новини

Обявление №СБР-00-428/12.04.2021 г. до СТЕФКА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

публикувано на: 10 май 2021

Обявление №СБР-00-428/12.04.2021 г. до СТЕФКА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

чети нататък>>

Обявление №СБР-02-16/08.10.2018 г. до МАРИН ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ

публикувано на: 10 май 2021

Обявление №СБР-02-16/08.10.2018 г. до МАРИН ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ

чети нататък>>

Заповед № СБР-03-51/29.04.2021г. на Кмета на Община Пордим относно забрана за ползването за стопански нужди на цвят липа на територии общинска и държавна собственост, в строителни и извън строителни граници на населени места

публикувано на: 29 апр 2021

Заповед № СБР-03-51/29.04.2021г. на Кмета на Община Пордим относно забрана за ползването за стопански нужди на цвят липа на територии общинска и държавна собственост, в строителни и извън строителни граници на населени места

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-364/31.03.2021 г. до ВАЛЯ ПАВЛОВА ТАРОВА отнсно изменение на ПУП – план за регулация при условията на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ в обхвата на УПИ I-13, II-13, III-13, IV-12 и XVІ-14 в кв.6 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим

публикувано на: 23 апр 2021

Обявление №СБР-00-364/31.03.2021 г. до ВАЛЯ ПАВЛОВА ТАРОВА  отнсно изменение на ПУП – план за регулация при условията на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ в обхвата на УПИ I-13, II-13, III-13, IV-12 и XVІ-14 в кв.6 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим

чети нататък>>

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 23 апр 2021

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и [...]

чети нататък>>

Заповед № ГЗ-00-70/21.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Община Пордим

публикувано на: 21 апр 2021

Заповед № ГЗ-00-70/21.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Община Пордим

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим

публикувано на: 20 апр 2021

П О К А Н А
На 27.04.2021 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Приемане [...]

чети нататък>>

Обявление за наложено наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

публикувано на: 13 апр 2021

На основание чл. 354а, ал.3, т., вр. с чл. 63, ал. 1, т.3 и т.5 от Наказателния кодекс /НК/, във връзка с чл. 54 от НК – 3 /три/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл. 69, ал. 1 от НК се отлага за срок от 2 /две/ години, налага ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ [...]

чети нататък>>

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ПОРДИМ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА 4-ГОДИШНИ ДЕЦА, СЧИТАНО ОТ 01.09.2021Г.

публикувано на: 09 апр 2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ПОРДИМ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА 4-ГОДИШНИ ДЕЦА, СЧИТАНО ОТ 01.09.2021Г.

чети нататък>>

Търг с явно наддаване за продажба на сграда „Културен дом”, построена върху 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., находяща се в УПИ V, кв. 67 по плана на с. Каменец

публикувано на: 09 апр 2021

О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.04.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на сграда „Културен дом”, построена върху 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., находяща се в УПИ V, кв. [...]

чети нататък>>