23.03.2021г. СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

09.03.2021г. - Уведомяваме Ви, че избиратели, оставени под задължителна карантина могат за подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронната поща на Община Пордим - obshtinа@pordim.bg

09.03.2021 - Заповед ИЗ-02-88/05.03.2021г. на Кмета на Община Пордим за определяне местата за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването

09.03.2021 - Заповед ИЗ-02-62/01.03.2021г. на Кмета на Община Пордим относно места за поставяне на агитационни материали

04.03.2021г. Решение № 2159-НС на ЦИК относно образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

04.03.2021г. Решение № 2148-НС на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредене зрение или затруднения в придвижването

02.03.2021г. - По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021г. Централната избирателна комисия  е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите. Видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

26.02.2021г. - Решение на ЦИК относно гласуване на избиратели с изтекъл срок на документ за самоличност

19.02.2021г. - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

17.02.2021г. - Покана от Кмета на Община Пордим до председателите на парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

10.02.2021г. - Във връзка с произвеждане на избори за Народни представители на 04 април 2021г., Общинска администрация –Пордим уведомява гражданите:
• Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци –в срок до 17 февруари 2021г.
• Предварителните избирателни списъци се обявяват на определени със заповед на кмета на общината места в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на Общината –в срок до 22 февруари 2021г.
• Кметът на общината насрочва консултации за състав на СИК в срок до 27 февруари 2021г.
• Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК в срок до 09.03.2021г.
• Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 20.03.2021г.
След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес в срок до 20.03.2021г.
• Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация в срок до 27.03.2021г.
• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 29.03.2021г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
• На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица –в срок до 24 март 2021г.
Заявления в Община Пордим се подават:
• за град Пордим: в сградата на Община Пордим на адрес:гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ No1, ЦКАО от 08,00 ч. до 17,00 ч.
• за населените места на Община Пордим ( без град Пордим): в кметствата на населените места
• електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: obshtina_pordim@abv.bg
Справки в избирателните списъци могат да се правят:
• на обявените със заповед на Кмета на Община Пордим места;
• на интернет страницата на ГД „ГРАО“: http://www.grao.bg/elections
• на интернет страницата на Община Пордим: https://www.old.pordim.bg
• на телефон 06513/ 22-17

10.02.2021г. - Заповед ИЗ-02-8/10.02.2021г. на Кмета на Община Пордим за определяне на места за обявяване на избирателните списъци

10.02.2021г. - Заповед ИЗ-02-4/05.02.2021г. на Кмета на Община Пордим за образуваните избирателни секции и утвърдените техни номерации и адреси

Приложение № 8-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Приложение № 9-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Приложение № 10-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Приложение № 12-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Приложение № 13-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Приложение № 14-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Приложение № 17-НС - ДЕКЛАРАЦИЯ пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.