Устройствен правилник на общинската администрация при Община Пордим

Харта на клиента за стандарти и административно обслужване в Община Пордим

Антикорупционна стратегия на Община Пордим

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари в дейността на община Пордим

Вътрешни правила за административно - наказателно производство в Община Пордим

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Пордим

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Пордим

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Пордим за сферата на дейност на Община Пордим

Етичен кодекс на служителите в общинска администрация в община Пордим

Вътрешни правила за обмен на документи чрез СЕОС

Вътрешни правила за информационната система, с които да се осигури контрол и управление на работата на информационните системи на Община Пордим

Стратегия и вътрешни правила за управление на риска в администрацията на Община Пордим

Вътрешни правила за дейността и организацията на човешките ресурси в община Пордим

Вътрешни правила за работа на общинска администрация-Пордим

Вътрешни правила за работната заплата

Вътрешни правила за създаване водене и достъп до публичните регистри на община Пордим

Риск регистър на администрацията на Община Пордим

Процедура за управление на инциденти свързани с информационната сигурност

Правилник за пропускателния режим в сградата на общинска администрация град Пордим

Инструкция за деловодната дейност в община Пордим

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в общинска администрация Пордим

Правилник за вътрешния и служебен ред в Община Пордим