Характеристика на услугата

  • Заявлението с приложения удостоверителен по гражданско състояние се приема в “Информационен център” на община Пордим, Служителят от информационен център проверява самоличността, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса на гише “каса”. Заявлението се насочва към отдел “ГР”, където се извършва проверка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние, съхранявани в отдел “ГР”. Удостоверението се заверява от оправомощено длъжностно лице с правоъгълен печат, удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице издало удостоверението. Завереният документ се предоставя в ЦУИГ, където се получава от заявителя

Правно основание

  • Закон за гражданската регистрация - чл.106 Правилник за легализациите, заверките и преводите


Описание на резултат от услугата

  • Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.


Важна информация за услугата

  • Когато искането за заверка на документ по гражданско състояние се прави едновременно с искането за издаване на документа по гражданско състояние, заявителят подава заявление за издаване на конкретния документ по гражданско състояние и едновременно с това заявява, че желае и заверката му за чужбина, като отбелязва “легализация на документ за чужбина”. В тези случаи услугата по заверка се изпълнява като несамостоятелна, тя съпътства тази по издаване на документ по гражданско състояние.

Място на заявяване на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Място на предоставяне на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Изискуеми документи и образци

- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние - Изтегли

- Съответният, издаден от длъжностно лице по гражданско състояние удостоверителен документ (дубликат от удостоверения за раждане, граждански брак, смърт, семейно положение; удостоверение за идентичност на имена; удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец; удостоверение за наследници и др.)

- Документ за самоличност

- Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето и

  • Вид услуга - обикновена
  • Срок на изпълнение - в рамките на работния ден
  • Такса - 15,00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка. При попълване на платежното нареждане е необходимо да посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

  • Банкова сметка - BG94IORT73808437001000
  • BIG - IORTBGSF
  • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)