СПИСЪК на публичните регистри, водени в Община Пордим, и редът за достъп до тях

1. Регистър за разпоредителните сделки с имоти

2. Регистър на общинската собственост

3. Регистър на категоризираните туристически обекти – места за настаняване

4.Регистър на категоризираните туристически обекти – заведения за хранене

5. Регистър на храмовете

6. Регистър на военните паметници

7. Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността функциониращи на територията на Община Пордим

8. Регистър на пчелини и пчелни семейства

9. Информация от ЕКОПАК България АД за събрано количество отпадъци от контейнери за разделно събиране

10. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Пордим

11. Регистър на обществените поръчки

12. Регистър карти за синя зона

13. Регистър на второстепенните разпоредители с бюджет

14. Регистър на даренията в Община Пордим

15. Регистър на домашните кучета в община Пордим

16. Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП на община Пордим

17. Регистър на заявления за достъп до информация

18. Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Пордим

19. Регистър за издадените от Кмета служебни бележки за удължено работно време на търговските обекти в община Пордим.

20. Регистър на културните институти

21. Регистър на личните практики

22. Регистър на недвижимите културни ценности

23. Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло хартия и картон

24. Регистър на разпоредителните сделки в община Пордим

25. Регистър за разрешителните за водовземане

26. Регистър на търговските обекти

27. Регистър на язовирите в община Пордим

28. Регистър на спортните клубове

29. Списък на училищата

30. Справка за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

31. Регистър на издадените разрешения за строеж

32. Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация

33. Регистър на техническите паспорти за обекти на територията на Община Пордим