Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на изборите за членове на ЕП от Р. България на 26.05.2019г.  - приложение № 9;

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава - членка на ЕС при произвеждане на изборите за членове на ЕП от Р. България на 26.05.2019г. - приложение № 10;

Заявление - декларация за вписване в избирателен списък - част 2 при произвеждане на изборите за членове на ЕП от Р. България на 26.05.2019г. - приложение № 11;

Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК - приложение № 12;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - приложение № 13;

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - приложение № 14;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден - приложение № 15;

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - приложение № 16;

Заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - приложение № 18;

Удостоверение за гласуване на друго място в иборите за членове за ЕП от Р. България - приложение № 19.