04.09.2019г. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - имоти по КВС, съгласно списък /Приложение №1/ в землището на гр. Пордим


Напред >>

11.02.2019г. Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от сграда „Автоспирка” в град Пордим, две помещения с обща площ 48 кв.м., находяща се между ОК 247 – 245 – 85 – 86, върху улично – площадното пространство в центъра до пътната отбивка, по плана на гр. Пордим, предназначена за магазин за нехранителни стоки


Напред >>

22.05.2019г. - Провеждане на 05.06.2019г търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви”, в землището на село Катерица


Напред >>

22.05.2019г. - Провеждане на 05.06.2019г. търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви”, в землището на гр. Пордим


Напред >>

22.05.2019г. - Провеждане на 05.06.2019г. търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви”, в землището на с. Згалево


Напред >>

22.05.2019г. - Провеждане на 05.06.2019г. търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви”, в землището на с. Каменец


Напред >>

22.05.2019г. - Провеждане на 05.06.2019г. търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви”, в землището на с. Одърне


Напред >>

22.05.2019г. - Провеждане на 05.06.2019г. търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви”, в землището на с. Тотлебен


Напред >>

30.04.2019г. - Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Селището”–имотен № 870004 по КВС на землището на гр. Пордим,


Напред >>