09.04.2021г. - Търг с явно наддаване за продажба на сграда „Културен дом”, построена върху 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., находяща се в УПИ V, кв. 67 по плана на с. Каменец


Напред >>

12.05.2021г. - Търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост в УПИ ХIV-289, кв. 20, по плана на с. Згалево, при начална тръжна цена в размер на 15 750,00 лв. /петнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС


Напред >>

12.05.2021г. - Търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ имот с НТП „ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“, в местността „Барище“, в землището на с. Одърне


Напред >>

19.02.2021г. - Търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 460,00 м2, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - магазин, със застроена площ 196 м2, находящ се в УПИ Х-538, кв. 23, с АОС № 2125 от 17.11.2020 г., по плана на с. Каменец


Напред >>