Характеристика на услугата

  • Заявлението се подава лично от лицето, чието име е сменено принудително, в общината по място на съставяне на акта за раждане или по постоянен адрес на заявителя в “Информационен център” при Община Пордим.. Служителят от “Информационния център” проверява, приема и регистрира заявлението с приложените документи в електронната система за документооборот и го предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване. Преписката се предава на отдел ” ГРАО” за проверка и издаване на решение за промяна на име. В случая, когато се възстановяват или променят имената на непълнолетни, то се подава и се подписва от двамата родители или настойниците на непълнолетните. При разногласие между тях, спорът се решава от районния съд (чл. 19а, ал. 3 ЗГР и чл. 3, ал. 3 от Инструкция № 1).Подадените заявления се завеждат в специален регистър в общината. В общинската администрация се извършва обстоятелствена проверка в регистрите по гражданско състояние и регистъра на населението (чл. 4, ал. 1 от Инструкция № 1). Компетентното длъжностно лице проверява данните на лицето (име, ЕГН и др.), както и дали постоянният адрес на заявителя е на територията на община Пордим и приложени ли са всички необходими документи към заявлението. В случаите, когато постоянният адрес на лицето е различен от мястото, където е съставен акта за раждане, преди произнасянето с решение по заявлението на лицето за възстановяване или промяна на името, компетентният орган по постоянния адрес, по служебен път изисква копие от акта за раждане или заверен препис на акта за раждане на съответното лице. Копието от акта за раждане или завереният му препис може да бъде предоставено на длъжностното лице лично от заявителя съгласно чл. 4, ал. 5 от Инструкция № 1. Длъжностното лице по гражданско състояние се произнася с мотивирано решение след проверка на всички обстоятелства, свързани с условията и реда за възстановяване или промяна на името по административен ред (чл. 5 от Инструкция № 1). Когато заявлението отговаря на изискванията по чл. 3 от Инструкция № 1 и са налице условията по чл. 2 от Инструкция № 1, компетентното длъжностно лице изготвя решение за възстановяване или промяна на името по административен ред (чл. 7, ал. 1 от Инструкция № 1). Решението се изготвя в четири екземпляра - за лицето, за отразяване на промяната в личния регистрационен картон, за вписване в акта за раждане, за вписване в акта за граждански брак, ако има съставен такъв. Възстановеното име на лицето трябва да съответства на името в акта му за раждане преди насилствената промяна, с изключение на окончанията в бащиното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.Когато заявлението не отговаря на изискванията или не са налице условията, установени от закона, длъжностното лице по гражданско състояние отказва да възстанови или промени името по административен ред. Решението се съставя в два екземпляра - за лицето и за прилагане към заявлението.Решението за възстановяване или промяна на име се връчва лично на заявителя. В този случай, във всички екземпляри се вписва датата на връчване, отбелязва се, че е връчено лично и лицето се подписва.Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица и от прокурора по реда на АПК. В 14-дневен срок от съобщението за издаване на акта, заинтересуваните лица имат право да подадат жалба, с която да оспорят издадения административен акт. Жалбата се подава чрез органа, издал акта до административния съд. Съгласно чл. 133 от АПК компетентен да разгледа делото е административният съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт.

Правно основание

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 19а
  • Инструкция №1 от 22 юни 2001г.за прилагане на чл.19а от ЗГР на Главна Дирекция ” ГРАО” към МРРБ

Описание на резултат от услугата - Решение за възстановяване и промяна на име
Място на заявяване на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Място на предоставяне на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Изискуеми документи и образци

- Заявление за промяна на име по чл.19а Изтегли

- Заявление за промяна на име - Изтегли

- Заявление за промяна на име-дете -Изгегли

- Удостоверение за раждане

- Заверено копие от акта за раждане на заявителя, когато не е роден във Пордим / документа може да се изиска по служебен път/

- Заверени копия от актовете за раждане на родителите, когато не са родени в Пордим /документа може да се изиска по служебен път/

- Копие от документ за самоличност

Вид на услугата и такса за предоставянето и

  • Вид услуга - обикновена
  • Срок на изпълнение - в рамките на 30 работни дни
  • Такса - 0,00 лв.