С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Пордим уведомява всички участници и заинтересовани лица, че отварянето на ценовите оферти за открита процедура за възлагане на обществено поръчка за строителство по Чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет “Изграждане на иновативни резидентни услуги в община Пордим” по 4 обособени позиции ще се извърши на 29.04.2013г. от 14,00 часа в Заседателната зала на община Пордим: гр. Пордим; ул. “Иван Божинов” № 1, ет.2

Обява за откриване на процедурата

Решение за откриване на процедурата

Спецификация дограма ЦНСТ 1

Поясниния - http://tranzit.dir.bg/load.php?id=0nnouVwBzITnQqjX1509799