d0b2d0b0d186d0bad0b0-d0b2d0b0d181d0b8d0bbd0b5d0b2d0b0-d185d0bed180d0bed0b7d0bed0b2d0b0

Вацка Василева Хорозова

ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 - 2217, вътрешен № 116

приемен ден - всеки ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Секретарят на Общината организира дейността на общинската администрация и отговаря за:
1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. Разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на Кмета на Общината;
5. Работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
7. Методическото ръководство и координиране дейността по управление на човешките ресурси в общинската администрация;
8. Разработването на методически материали за провеждане на конкурсите за държавни служители и контрола по процедурите за набиране, подбор и назначаване на служители в общинската администрация;
9. Утвърждаване на план за обучение на служителите в администрацията и осигуряване на средствата за обучение в бюджета за съответната година;
10. Контролиране спазването на етичните правила за поведение на служителите в администрацията;
11. Осъществяване контрол върху административното обслужване;

12. Представянето на ежегоден обобщен доклад за състоянието на администрацията;
13. Организационно-техническата подготовка и произвеждането на избори и референдуми;
14. Организацията на обучението за действия на общинската администрация при бедствия;