Комисия по „Финанси и бюджет”

Председател:

Милослав Сашев Григоров

Членове:

1. Павлина Борисова Антонова

2. Светлана Йовева Събева

3. Роза Димитрова Коджебашева

4. Драгомир Пъшков Пъшев

Комисия по „Общинска собственост, устройство на територията, аграрна политика и земеделие”

Председател:

Павлина Борисова Антонова

Членове:

1. Божидар Атанасов Божинов

2. Павел Асенов Йочков

3. Тошо Михайлов Тотев

4. Илиян Давидов Александров

Комисия по „Образование, здравеопазване, култура, социална политика, младежки въпроси, спорт и туризъм”

Председател:

Светлана Йовева Събева

Членове:

1. Павлина Борисова Антонова

2. Александър Стефанов Богданов

3. Роза Димитрова Коджебашева

4. Лъчезар Емилов Бузев


Комисия по “Регионална политика, евроинтеграция, вероизповедания, интеграция на малцинствата и етнически въпроси”

Председател:

Павел Асенов Йочков

Членове:

1.Лъчезар Емилов Бузев

2. Петър Милчев Трифонов

3. Драгомир Пъшков Пъшев

4. Светлана Йовева Събева


Комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, административно правни въпроси, нормативна уредба, обществен ред и законност, контрол по изпълненията и решенията на ОбС”

Председател:

Илиян Давидов Александров

Членове:

1. Божидар Атанасов Божинов

2. Милослав Сашев Григоров

3. Тошо Михайлов Тотев

4. Петър Милчев Трифонов