На 02.06.2021 г. от 11:15 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост в УПИ ХIV-289, кв. 20, с обща площ 2 110 м2, по плана на с. Згалево, АОС № 536/19.03.2001, при начална тръжна цена в размер на 15 750,00 лв. /петнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена – 7 875,00 лв. /седем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 01.06.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.06.2021 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14798. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 01.06.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 08.06.2021 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 09.06.2021 г. от 11:15 часа.

За допълнителна информация на телефони: 06513 221

Comments are closed.