e-paybaner

easypay

danuci-taxi_198x101_2

Проверка за дължими данъци

Данък за възмездно придобиване на имущество за Община Пордим е 2.9 %

Плащане на данъчни задължения по банковата сметка на общината: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛЕВЕН, IBAN: BG94IORT73808437001000, BIC код: IORTBGSF

- код на плащане 442100 - данък недвижими имоти

- код на плащане 442400 - такса битови отпадъци

- код на плащане 442300 - данък превозно средство

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване

Указания за попълване на декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване

Предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК


Напред >>