Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Пордим

Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на Община Пордим

Информация по чл. 15 ал. 1 от ЗДОИ

Заповед № РД-10-34/12.06.2019г. на Кмета на Община Пордим за определяне на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - град Пордим, подлежаща на класификация като служебна тайна съгласно чл. 21, ал. от Правилника за прилагане на ЗЗКИ

Отчет за работата на Община Пордим по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2017 година

Отчет за работата на Община Пордим по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2018 година

Отчет за работата на Община Пордим по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2019 година

Отчет за работата на Община Пордим по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ за 2020 година

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 година