d181d182d180d183d0bad182d183d180d0b0

А/ Ръководни органи

1. Кмет на община – тел. 06513 - 2026 - вътрешен 102;

2. Заместник кмет – тел. 06513 - 2147 - вътрешен 104;

3. Секретар на община – тел. 06513 2165 - вътрешен 116 ;

4. Главен Архитект – тел. 06513 2092 - вътрешен 108;

5. Финансов контрольор – тел. 06513 2183 - вътрешен 106;

6. Служител “Управление на кризи и ОМП” – тел. 06513 2092 - вътрешен 108;

Б/ Дирекция   “ Финансово - стопански дейности и административно обслужване ”

1. Директор – тел. 06513 - 2183  - вътрешен 105;

Б.1/  Одел Бюджет, финанси и счетоводство

1. Главен счетоводител – тел. 06513 - 2217   - вътрешен 105 ;

2. Старши експерт “Финанси и бюджет” – тел. 06513 - 2183 - вътрешен 106;

3. Старши специалист “Счетоводител” – тел.   06513 - 2183 - вътрешен 106 ;

4. Старши специалист “Счетоводител” – тел.   06513 - 2183 - вътрешен 106;

5. Старши специалист “Касиер” – тел. 06513 - 2217   - вътрешен 110;

6. Старши специалист “Домакин” – тел. 06513 - 2217;

Б.2/ Отдел “Местни данъци и такси”

1. Старши експерт  “Местни приходи” – тел. 06513 - 2209 ;

2. Старши експерт “Счетоводител” – тел. 06513 - 2209 ;

3. Старши специалист “Събирач на приходи” – тел. 06513 - 2209;

Б.2/ Отдел “Комплексно административно обслужване”

1. Старши експерт “Човешки ресурси”  – тел. 06513 - 2217 - вътрешен 113;

2. Старши експерт “КАО и архив”  – тел. 06513 - 2217 - вътрешен 113;

3. Старши специалист “ЕСГРАОН, ИО, КИ и ДЛЗЛД”  – тел. 06513 - 2217 - вътрешен 113;

4. Технически сътрудник ”Канцелария на кмета”  – тел. 06513 - 2206 - вътрешен 115;

5. Технически сътрудник “ГРАО и КАО”  – тел. 06513 - 2217 - вътрешен 113;

6. Технически сътрудник “Деловодство”  – тел. 06513 - 2217 - вътрешен 113;

В. Дирекция  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ”

1. Директор  – тел. 06513 - 2121  - вътрешен 103;

В.1/ ОТДЕЛ  “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ ”

1. Старши експерт “Общинска собственост и обществени поръчки”–   тел. 06513 - 2121 - вътрешен 113;

2. Старши експерт “Програми по заетост и социални услуги” – тел. 06513 - 2217  - вътрешен 105;

3. Старши специалист “Програми по заетост и социални услуги” – тел. 06513 - 2217  - вътрешен 105;

4. Секретар на МКБППМН, образование и социални дейности – тел. 06513 - 2121  - вътрешен 112;

5. Старши специалист “Младежки дейности, култура и спорт и туризъм ” – тел. 06513 - 2121 ;

6. Технически сътрудник  – тел. 06513 - 2217;

В.2/ ОТДЕЛ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

1. Старши експерт “Общинска собственост, кадастър и регулация ” – тел. 06513 - 2092  - вътрешен 108;

2. Старши експерт “Общинска собственост и обществени поръчки” – тел. 06513 - 2121  - вътрешен 112;

3. Старши експерт “Аграрни дейности и опазване на околната среда ” – тел. 06513 - 2092  - вътрешен 108;

4. Старши специалист “Строежи, ремонт и контрол на строителството” – тел. 06513 - 2092  - вътрешен 108;

5. Старши специалист “Събирач на наеми и такси ” – тел.   06513 - 2217  - вътрешен 110;

Г/ Кметски администрации и населени места

1. Кметство – с. Вълчитрън

1.1. Кмет  – тел. 06528 - 2222  ;

1.2. Старши експерт “Счетоводител” – тел. 06528 - 2408  ;

1.3. Старши специалист “ГРАО”– тел. 06528 - 2449  ;

2. Кметство – с. Каменец

2.1. Кмет  –  тел. 063569 - 336;

2.2. Старши експерт “Счетоводител” – тел. 063569 - 322;

2.3. Старши експерт “ГРАО” – тел. 063569 - 322;

3. Кметство – с. Одърне

3.1. Кмет  –  тел. 06527 - 2223 ;

3.2. Старши експерт “Счетоводител” – тел. 06527 - 2323 ;

3.3. Старши специалист “ГРАО” – тел. 06527 - 2323 ;

4. Кметство - с. Тотлебен

4.1. Кмет  –  тел. 06510 - 2366  ;

4.2. Старши специалист “Счетоводител” – тел. 06510 - 2220 ;

4.3. Старши експерт “ГРАО” - тел. 06510 - 2220;

5. Кметство – с. Згалево

5.1. Кмет  – тел. 06522 - 2222 ;

5.2. Старши експерт “Счетоводител”  – тел. 06522 - 2334 ;

5.3. Старши специалист “ГРАО” – тел. 06522 - 2320 ;

6. Кметско наместничество – с. Борислав

6.1. Кметски наместник  –  тел. 063563 - 233;

7. Кметско наместничество – с. Катерица

7.1. Кметски наместник  –  06528 - 2487 ;

7.2. Специалист “ГРАО” –  06528 - 2268 ;

ІІ.  ОБЩИНСКИ   ДЕЙНОСТИ

А/ Общински съвет
1. Старши експерт “Секретар Общински съвет” –  06513 - 2085 ;

Б/ Други дейности по икономиката

1. Специалист “ГРАО” с. Катерица –  тел. 063563 - 233;

1. Специалист “ГРАО” с. Борислав –  тел. 063563 - 233;

В/ Други дейности по БКС

1. Автомеханик;

2. Изпълнител “Огняр и поддръжка”;

Г/ Чистота

1. Изпълнител “Шофьор сметосъбирачна машина”;

2. Изпълнител “Шофьор – тракторист населено място гр.Пордим;

3. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Вълчитрън;

4. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Згалево;

5. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Каменец;

6. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Одърне;

7. Изпълнител “Шофьор – тракторист” населено място с. Тотлебен;

Д/ Домашен социален патронаж :

1. Домашен социален патронаж - град Пордим

1.1. Изпълнител “Домакин – ДСП” град Пордим;

1.2. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” град Пордим;

1.3. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” град Пордим;

1.4. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” град Пордим;

1.5. Изпълнител “Шофьор – ДСП” град Пордим ;

1.6. Изпълнител “Готвач – ДСП” град Пордим  ;

2. Домашен социален патронаж - село Вълчитрън

2.1. Изпълнител “Домакин – ДСП” село Вълчитрън;

2.2. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Вълчитрън ;

2.3. Изпълнител “Разносвач на храна– ДСП” село Вълчитрън ;

2.4. Изпълнител “Разносвач на храна– ДСП” село Вълчитрън ;

2.5. Изпълнител “Шофьор – ДСП” село Вълчитрън ;

2.6. Изпълнител “Готвач – ДСП” село Вълчитрън ;

3. Домашен социален патронаж - село Каменец

3.1. Изпълнител “Домакин – ДСП” село Каменец ;

3.2. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Каменец ;

3.3. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Каменец ;

3.4. Изпълнител “Разносвач на храна – ДСП” село Каменец ;

3.5. Изпълнител “Шофьор – ДСП” село Каменец ;

3.6. Изпълнител “Готвач – ДСП” село Каменец ;