Процедура по реда на ЗОП - номер в АОП 00913-2014-0009

05.03.2016г. - Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

12.02.2016г. - Информация за приключен договор

13.01.2016г. - Изплатени суми към 31.12.2015г.

14.12.2015г. -  Изплатени суми към 30.11.2015г.

10.11.2015г. - Изплатени суми към 31.10.2015г.

12.10.2015г. - Изплатени суми към 30.09.2015г.

15.09.2015г. - Изплатени суми към 31.08.2015г.

01.09.2015г. - Изплатени суми по договор за месец Юли 2015г.

24.07.2015г. - Изплатени суми по договор до 30.06.2015г.

24.07.2015г. - Договор

22.01.2015г.- Информация за сключен договор

22.01.2015г. - Информация за освобождаване на гаранции за участие

29.12.2014г. Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител

29.12.2014г. - Протокол № 4

29.12.2014г. - Протокол № 3

29.12.2014г. - Протокол № 2

19.12.2014г. - Резултати от оценяването на офертите по показатели

19.12.2014г. - Община Пордим уведомява всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДДМУИ ”Дъга” – с. Згалево, ДДЛРГ ”Младен Антонов” – с. Тотлебен, Защитено жилище – с. Згалево, Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Пордим, социални патронажи и детски градини на територията на община Пордим” за календарната 2015г. , че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 29.12.2014 г. /понеделник/ от 09:00 ч. в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

15.12.2014г. - Протокол № 1

03.12.2014г. - Информация до всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДДМУИ ”Дъга” – с. Згалево, ДДЛРГ ”Младен Антонов” – с. Тотлебен, Защитено жилище с. Згалево, Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Пордим, социални патронажи и детски градини на територията на община Пордим” за календарната 2015г.

18.11.2014г. - Решение за промяна и приложения

12.11.2014г. - Решение за откриване на процедурата

12.11.2014г. - Обявление

12.11.2014г. - Документация за участие

12.11.2014г. - Образци на документи