Характеристика на услугата

 • В удостоверението се вписват семейното порожение на лицето, данни за съпруг/а и всички живи и починали деца. Заявителят подава попълненото искане в “Информационен център” при Община Пордим. Служителят от деловодството проверява самоличността на заявителя, приема и регистрира заявлението в електронната система за докуметнооборот. Извършва проверка в локалната и национална информационна система по гражданска регистрация  и  при съответствие на данните изготвя исканото удостоверение. При констатирани различия се извършват  допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението и регистрите по гражданско състояние от специалиста  “ГРАО” и удостоверението се издва в рамките на работния ден.  Удостоверението  се получава от заявителя в “Информационен център” при Община Пордим.

Правно основание

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.2
  • Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението  - чл.14, ал.1

Описание на резултат от услугата

 • Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.
Място на заявяване на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Място на предоставяне на услугата

- “Информационен център” в сградата на Община Пордим, ул.”Иван Божинов” №1, първи етаж,тел. 06513 2217; факс: 06513 2216

Изискуеми документи и образци

- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - Изтегли

-  документ за самоличност

- пълномощно (Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр);

- Документ за платена такса

Вид на услугата и такса за предоставянето и

 • Вид услуга - обикновена
 • Срок на изпълнение - в рамките на работния ден
 • Такса - 3 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка. При попълване на платежното нареждане е необходимо да посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

 • Банкова сметка - BG94IORT73808437001000
 • BIG - IORTBGSF
 • Вид на плащане - 448007 - такса за административна услуга (посочва се точното наименование на услугата)