Открита процедура - номер в АОП 00913-2014-0008

04.11.2014г. - Решение за откриване на процедурата

04.11.2014г. - Обявление

04.11.2014г. - Документация за участие

04.11.2014г. Образци на документи

08.12.2014г. - Протокол № 1

15.12.2014г. - Община Пордим уведомява всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Зареждане с горива на моторни превозни средства, собственост на Община Пордим през 2015 г.” , че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 18.12.2014 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

22.12.2014г. - Протокол № 2

22.12.2014г. - Протокол № 3

22.12.2014г.- Заповед за определяне на изпълнител

28.05.2015г. Заповед РД-10-4/28.05.2015 за връщане на процедурата на етап “Разглеждане на документи за подбор”

10.06.2015г. - Община Пордим уведомява всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Зареждане с горива на моторни превозни средства, собственост на община Пордим през 2015г.”, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 15.06.2015 г. /понеделник/ от 09:00 ч. в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.Община Пордим уведомява всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Зареждане с горива на моторни превозни средства, собственост на община Пордим през 2015г.”, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 15.06.2015 г. /понеделник/ от 09:00 ч. в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

18.06.2015г. - Протокол № 4

18.06.2015г. - Протокол № 5

18.06.2015г. Заповед № РД-10-11/18.06.2015г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител

04.08.2015г. - Договор

04.08.2015г. - Информация за сключен договор

04.08.2015г. - Информация за освобождаване на гаранции за участие

01.09.2015г. - Изплатени суми по договор за месец Юли 2015г.

15.09.2015г. - Изплатени суми към 31.08.2015г.

12.10.2015г. - Изплатени суми към 30.09.2015г.

10.11.2015г. - Изплатени суми към 31.10.2015г.

14.12.2015г. - Изплатени суми към 30.11.2015г.

13.01.2016г. - Изплатени суми към 31.12.2015г.

12.02.2016г. - Информация за приключен договор

05.04.2016г. - Информация за върната гаранция за изпълнение на договор