Община Пордим уведомява всички участници в процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Възстановяване и реконструкция на общинска сграда за обществено обслужващ център в ПИ 355, кв. 34, по плана на с. Вълчитрън“, че отварянето на Плик №3 „Предлагана цена” ще бъде на 28.05.2014 г. /сряда/ от 13:30 часа в Заседателната зала на община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1.

Решение

Обявление