ОПАК


Напред >>

ОПАК 1.3


Напред >>

Проект "Да не изоставиме нито едно дете - разкриване на иновативни резидентни и съпътстващи услуги в Община Пордим" - Компонент 2 : Разкриване на социални услуги в общността


Напред >>

Проект BG05M9OP001-6.002-0003-С01 “Патронажна грижа + в община Пордим” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2014-2020


Напред >>

ПРОЕКТ BG05М2OP001-3.002-0270-С01 - "ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО", процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"


Напред >>

ПРОЕКТ BG05М9OP001-2.002-0215-С001 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И С НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПОРДИМ”


Напред >>

Проект „Топъл обяд в условията на пандемия от Ковид-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5-001 – 3.1 – Toпъл обяд в условията на пандемия от Covid-19”


Напред >>