img_20200116_090911

Милен Димитров Михайлов

ул. “Иван Божинов” № 1

тел. 06513 2217, вътрешен № 104

приемен ден: всеки ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

1.    Ръководи дейността на МКБППМН;
2.    В рамките на компетентността на общината осъществява връзката икоординацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции
по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;
3.    Организира дейностите по осигуряване безопасността на движението по пътищата в общината, състоянието и поддържането на пътната мрежа;
4.    Организира дейността на комисиите за провеждане на търгове и конкурси при разпореждане с общинска собственост;
5.    Координира взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства и финансови институции, държавни и частни търговски дружества, физически лица и синдикални организации за дейностите, за които отговаря;
6.    Организира и контролира дейността на  организационно - мобилизационната подготовка в общината;
7.    Наблюдава и контролира всички дейности свързани с образованието на територията на общината;
8.    Подпомага и контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници;
9.    Следи за спазване на финансовата дисциплина при изразходването на бюджетните средства от второстепенните разпоредители;
10.     Координира взаимодействието на общината с регистрираните вероизповедания;
11.    Осъществява делегираните му от кмета на общината права, в случаите, в които е оправомощен със заповед на кмета, съгласно чл. 39, ал.2 от ЗМСМА;
12.     Изпълнява и други задължения, възложени му със Заповед на Кмета на Общината;
13.    Представлява общината в случаите, когато е упълномощен от кмета.