П О К А Н А

На 27.04.2021 год. /вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за управление на горските територии – собственост на Община Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
2. Приемане на Наредба за управление на общинските пътища.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
3. Трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на общинските пътища и улична мрежа в Община Пордим през 2021 година.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
4. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, в землището на с. Одърне.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
5. Приемане на експертна пазарна оценка на имот с НТП „Други трайни насаждения“, в местността „Барище“, в землището на с. Одърне, имотен №000220 по КВС с идентификатор №53446.50.220
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
6. Приемане на експертна пазарна оценка на дворно място, частна общинска собственост в УПИ XIV – 289, кв. 20, с обща площ 2 110 м2, по плана на с. Згалево.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
7. Промяна начина на трайно ползване на общински имот с идентификатор №53446.45.173 в землището на с. Одърне.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
8. Промяна начина на трайно ползване на общински имот с идентификатор №57772.500.826 в землището на гр. Пордим.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
9. Промяна на структурата на общинската училищна мрежа, чрез преобразуване на общинско училище.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
10. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2020 г. и доклад за изразходените средства през 2020 г. на читалищата на територията на община Пордим.
Вносител: Катя Димитрова – Председател на ОбС - Пордим.
11. Приемане на отчет за получените командировъчни пари от кмета на Община Пордим, Плевенска област за първото тримесечие на 2021 год.
Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.
12. Питания.

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА
Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.