О Б Щ И Н А П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 28.04.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на сграда „Културен дом”, построена върху 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., находяща се в УПИ V, кв. 67 по плана на с. Каменец, АОС № 2017/03.10.2014 г., при начална тръжна цена 16 585,00 лв. /шестнадесет хиляди петстотин осемдесет и пет лева/ без ДДС /крайна цена/.
Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена – 8 292,50 лв. /осем хиляди двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 27.04.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.05.2021 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14703. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 27.04.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.05.2021 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
При необходимост втори търг ще се проведе на 05.05.2021 г. от 10:00 часа.
За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.